REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Dione

1. Organizator i czas trwania loterii

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Dione'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471 zwana dalej "Organizatorem". Loteria odbywa się na terenie wszystkich sklepów należących do sieci Biedronka, zwanych dalej "Sklepami".

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2018r. i trwa do dnia 28 października 2018r. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2018r. i trwa do dnia 31 lipca 2018r.

1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016r., poz. 471 z późn. zm.).

2. Warunki uczestnictwa w Loterii Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nabywająca w Sklepie towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ("Uczestnik").

3. Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać w Sklepie zakupu lodów Dione w opakowaniu promocyjnym ("Produkty Promocyjne"). Jeżeli na pasku znajdującym się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego Uczestnik widzi napis „WYGRAŁEŚ”, oznacza to, że Uczestnik wygrywa nagrodę o której mowa w pkt 4.1. poniżej. Jeśli wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego Uczestnik widzi napis „SPRÓBUJ PONOWNIE” oznacza to, że jest to pusty los i Uczestnik nie wygrywa nagrody w Loterii.

3.2. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

4. Nagrody Loterii

4.1. Nagrodami w Loterii jest 10.000 kodów zakupowych uprawniających do odbioru 1 biletu do Multikina na dowolny seans filmowy, w okresie od dnia 8 kwietnia 2018r. do dnia 23 grudnia 2018r., o wartości 20,00 zł brutto każdy.

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 200.000,00 zł brutto.

5. Odbiór nagrody

5.1. Zwycięzcy nagród informowani są o wygranej bezpośrednio po odczytaniu informacji znajdującej się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego.

5.2. Zwycięzcy w celu otrzymania nagrody powinni w terminie do dnia 15 września 2018r. (data stempla pocztowego) przesłać na adres Organizatora (ul. Gawińskiego 7; 01-645 Warszawa), zwycięski pasek z wewnątrz opakowania lodów oraz podać numer telefonu komórkowego zwycięzcy. Organizator w formie SMS, na podany numer telefonu komórkowego wysyła nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. powyżej.

5.3. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora.

5.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.5. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zm.).

5.6. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.

6. Komisja

6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 października 2018 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 18 października 2018 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem: reklamacja loterii – "Dione"

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 28 października 2018r.

7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod adresem: promocje.fortis.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.